Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy spolku Přátelé Soběchleb

11. 5. 2016

Přátelé Soběchleb, z. s.

Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo

Přátelé Soběchleb, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má své sídlo v Soběchlebech u Podbořan, na adrese Soběchleby 37, Blšany, PSČ 438 01. Anglický ekvivalent jména spolku: Friends of Soběchleby.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je:

·         Údržba, oprava a ochrana kulturních památek Soběchleb;

·         Záchrana ohrožené kulturní památky - objektu kostela sv. Jiří v Soběchlebech, včetně jeho areálu a zajišťování provádění potřebných prací při obnově tohoto objektu;

·         Hledání možností kulturního využití kostela sv. Jiří - např. koncerty, výstavy atd.;

·         Ochrana přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot v Soběchlebech a okolí;

·         Propagace kulturních památek;

·         Rozvoj obce Soběchleby;

·         Organizování společenských a sportovních akcí.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

·         Získávání finančních prostředků na opravu, údržbu a ochranu kostela sv. Jiří v Soběchlebech, vč. jeho areálu;

·         Získávání finančních a materiálních prostředků na údržbu a ochranu přírody, krajiny, dalších památek a kulturních hodnot v Soběchlebech a okolí;

·         Financování příprav a průběhu prací opravy, údržby a ochrany památek, přírody, krajiny;

·         Poskytování pomoci při organizaci, přípravě a průběhu prací obnovy, údržby a ochrany památek;

·         Spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením;

·         Propagační a popularizační činnosti, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů;

·         Organizování kulturních, edukačních a společenských akcí;

·         Organizování veřejných sbírek;

·         Účasti při jednáních a řízeních s orgány státní správy, s volenými orgány a jinými organizacemi a jednáním s těmito institucemi.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje
  na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit předsedu spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále
  při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
  od potvrzeného ukončení členství.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

Čl. V

Orgány spolku

       Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze;
 2. předseda;
 3. hospodář.

 

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. volí předsedu a odvolává jej;
  3. jmenuje hospodáře a odvolává jej;
  4. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok;
  5. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období;
  6. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů;
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
  8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku;
  9. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho
  o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou
  na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 

Čl. VIII

Hospodář

K zajištění běžného hospodaření a k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč jmenuje členská schůze z členů spolku hospodáře. Hospodář je jmenován na dobu 3 let. Hospodář je oprávněn hospodařit s finančními prostředky výlučně v zájmu spolku, případně vést účetnictví spolku.

 

Čl. IX

Hospodaření spolku

1.    Prostředky na svou činnost získává spolek zejména nikoliv však pouze z dobrovolných příspěvků jeho členů, či jiných osob, z darů, dotací, státních příspěvků, grantů, jiných majetkových hodnot a z příjmů z doplňkových činností sloužící k naplnění cíle spolku, jako je vydávání prospektů, publikací, upomínkových předmětů, organizování kulturních, edukačních a společenských akcí.

2.    Výdaje spolku tvoří provozní náklady a výdaje na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 2 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 3 těchto stanov. Za hospodaření spolku odpovídá předseda. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného předsedou a hospodářem a schváleného členskou schůzí.

3.    Výsledky hospodaření se předkládají jednou ročně členské schůzi.

 

Čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí Spolku dne 14.12.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.